Trần Tất Đạt

Nghiên cứu viên (01/06/2019 - 31/07/2019)

Nơi công tác: Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MIS

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: trandat AT mis.mpg.de

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 16

Thời gian hoạt động của Trần Tất Đạt

01/06 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2017: vào làm việc tại viện