Trần Thị Bích Trâm

HV (17/03/2024 - 21/04/2024)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện: HV

Điện thoại:

Email: ttbtram98@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Thị Bích Trâm

17/03 tới 21/04/2024: vào làm việc tại viện