Trần Thị Hiếu Nghĩa

NCV-Sau Tiến sĩ (01/01/2024 - 31/12/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: Nghiatth AT hcmue.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Thị Hiếu Nghĩa

01/01 tới 31/12/2024: vào làm việc tại viện