Trần Tuấn Nam

Nghiên cứu viên chính (01/03/2019 - 31/05/2019)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: namtuantran AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Thời gian hoạt động của Trần Tuấn Nam

01/03 tới 31/05/2019: vào làm việc tại viện

01/09 tới 30/11/2013: vào làm việc tại viện