Trương Công Quỳnh

Nghiên cứu viên chính (15/05/2022 - 15/08/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: tcquynh AT live.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Thời gian hoạt động của Trương Công Quỳnh

15/05 tới 15/08/2022: vào làm việc tại viện

01/11/2019 tới 31/01/2020: vào làm việc tại viện

15/04 tới 15/06/2014: vào làm việc tại viện