Trương Thị Diệu Linh

Nghiên cứu viên (01/04/2019 - 30/06/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: linhtd AT soict.hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trương Thị Diệu Linh

01/04 tới 30/06/2019: vào làm việc tại viện