Vũ Đức Việt

Nghiên cứu viên chính (01/07/2024 - 31/08/2024)

Nơi công tác: University of Cologne

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: vuduc AT math.uni-koeln.de

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Vũ Đức Việt

01/07 tới 31/08/2024: vào làm việc tại viện

06/08 tới 15/08/2022: vào làm việc tại viện