Đỗ Đức Thuận

Nghiên cứu viên chính (01/07/2024 - 31/08/2024)

Nơi công tác: Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: ducthuank7 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đỗ Đức Thuận

01/07 tới 31/08/2024: vào làm việc tại viện

01/12/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2016: vào làm việc tại viện

01/09 tới 30/09/2015: vào làm việc tại viện

02/03 tới 31/05/2015: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2013: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Các phương pháp xấp xỉ và định tính đối với phương trình vi phân và hệ điều khiển