Phạm Đức Thoan

Nghiên cứu viên (01/01/2020 - 31/03/2020)

Nơi công tác: Đại học Xây dựng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ducthoan.hh AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Thời gian hoạt động của Phạm Đức Thoan

01/01 tới 31/03/2020: vào làm việc tại viện

01/11/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện

01/12/2014 tới 31/05/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Đa tạp phức hyperboli