Phạm Hoàng Hà

Nghiên cứu viên (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: phamhoangha23 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Hoàng Hà

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2019: vào làm việc tại viện

01/12/2014 tới 31/05/2015: vào làm việc tại viện

01/12/2012 tới 31/05/2013: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Số học trên đa tạp phức hyperbolic