Kinh phí

Năm 2019:  38 tỷ 50 triệu VNĐ từ ngân sách Nhà nước. Trong đó:
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 17 tỷ VNĐ.
- Các hoạt động khác của Chương trình: 21 tỷ 50 triệu VNĐ.

Năm 2018:  37 tỷ 50 triệu VNĐ từ ngân sách Nhà nước. Trong đó:
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 16,5 tỷ VNĐ.
- Các hoạt động khác của Chương trình: 21 tỷ 50 triệu VNĐ.

Năm 2017:  33 tỷ 695 triệu VNĐ từ ngân sách Nhà nước. Trong đó:
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 16 tỷ VNĐ.
- Các hoạt động khác của Chương trình: 17 tỷ 695 triệu VNĐ.

Năm 2016: 31 tỷ VNĐ từ ngân sách Nhà nước. Trong đó:
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 16 tỷ VNĐ.
- Các hoạt động khác của Chương trình: 15 tỷ VNĐ.

Năm 2015: 26,18 tỷ VNĐ từ ngân sách Nhà nước. Trong đó:
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 14,18 tỷ VNĐ.
- Các hoạt động khác của Chương trình: 12 tỷ VNĐ.

Năm 2014: 24,18 tỷ VNĐ từ ngân sách Nhà nước. Trong đó:
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 14,18 tỷ VNĐ.
- Các hoạt động khác của Chương trình: 10 tỷ VNĐ.

Năm 2013: 25,75 tỷ VNĐ từ ngân sách Nhà nước. Trong đó:
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 15,75 tỷ VNĐ.
- Các hoạt động khác của Chương trình: 10 tỷ VNĐ, cuối năm không dùng hết trả lại ngân sách Nhà nước hơn 980 triệu VNĐ.

Năm 2012: gần 20 tỷ VNĐ từ ngân sách Nhà nước. Trong đó:
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: 15 tỷ VNĐ.
- Các hoạt động khác của Chương trình (học bổng học sinh, sinh viên; thưởng công trình): 4,9875 tỷ VNĐ.

Năm 2011: 4,4 tỷ VNĐ từ ngân sách Nhà nước. Chỉ cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.