Cấp học bổng

QUY ĐỊNH CHUNG

Quy định về điều kiện và quy trình lựa chọn học sinh, sinh viên được nhận học bổng (QĐ số 2597/QĐ-BDGĐT ngày 18/07/2012).

Năm học 2019-2020

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ II năm 2019-2020(QĐ số 38/QĐ-VNCCCT ngày 29/6/2020).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ II năm học  2019-2020 (QĐ số 34/QĐ-VNCCCT ngày 24/6/2020).

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ I năm 2019-2020 (QĐ số 173/QĐ-VNCCCT ngày 27/12/2019).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ I năm học 2019-2020 (QĐ số 172/QĐ-VNCCCT ngày 27/12/2019).

NĂM HỌC 2017-2018

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ II năm  2017-2018 (QĐ số 1533/GĐ-BGDĐT ngày 19/04/2018).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ II năm học  2017-2018 (QĐ số 1532/QĐ-BGDĐT ngày 19/04/2018).

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ I năm 2017-2018 (QĐ số 4850/QĐ-BGDĐT ngày 15/11/2017).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ I năm học 2017-2018 (QĐ số 4849/QĐ-BGDĐT ngày 15/11/2017).

Mẫu DS sinh viên đề nghị cấp học bổng: MauBC-DS-HocBong-DH-2017.xls

Mẫu DS học sinh đề nghị cấp học bổng: MauBC-DS-HocBongTHPT-2017.xls

NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ II năm 2018-2019 (QĐ số 42/QĐ-VNCCCT ngày 10/5/2019).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ II năm học  2017-2018 (QĐ số 41/QĐ-VNCCCT ngày 10/5/2019).

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ I năm 2017-2018 (QĐ số 119/QĐ-VNCCCT ngày 29/11/2018).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ I năm học 2017-2018 (QĐ số 118/QĐ-VNCCCT ngày 29/11/2018).

Mẫu DS sinh viên đề nghị cấp học bổng: MauBC-DS-HocBong-DH-2018.xls

Mẫu DS học sinh đề nghị cấp học bổng: MauBC-DS-HocBongTHPT-2018.xls

NĂM HỌC 2016-2017

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ II năm 2016-2017 (QĐ số 1375/GĐ-BGDĐT ngày 21/4/2017).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ II năm học 2016-2017 (QĐ số 909/QĐ-BGDĐT ngày 23/03/2017).

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ I năm 2016-2017 (QĐ số 5622/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2016).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ I năm học 2016-2017 (QĐ số 5621/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2016).

Công văn thông báo về việc gửi hồ sơ đề cử học bổng sinh viên.

Công văn thông báo về việc gửi hồ sơ đề cử học bổng học sinh.

Mẫu DS sinh viên đề nghị cấp học bổng.

Mẫu DS học sinh đề nghị cấp học bổng.

NĂM HỌC 2015-2016

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ II năm 2015-2016 (QĐ số 1217/QĐ-BGDĐT ngày 14/04/2016).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ II năm học 2015-2016 (QĐ số 1216/QĐ-BGDĐT ngày 14/04/2016).

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ I năm 2015-2016 (QĐ số 5408/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2015).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ I năm học 2015-2016 (QĐ số 5109/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2015).

Công văn thông báo.

Mẫu DS sinh viên đề nghị cấp học bổng.

Mẫu DS học sinh đề nghị cấp học bổng.

NĂM HỌC 2014-2015

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ II năm 2014-2015 (QĐ số 1210/QĐ-BGDĐT ngày 13/04/2015).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ II năm học 2014-2015. (QĐ số 1007/QĐ-BGDĐT ngày 31/03/2015).

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ I năm 2014-2015 (QĐ số 5124/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2014).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ I năm học 2014-2015. (QĐ số 5104/QĐ-BGDĐT ngày 03/11/2014).

Phân bố chỉ tiêu.

Công văn nhận xét hồ sơ.

Công văn thông báo.

Mẫu DS sinh viên đề nghị cấp học bổng.

Mẫu DS học sinh đề nghị cấp học bổng.