Văn bản

1- Quyết định v/v thành lập Ban Điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 ( số 4638/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2021)

2- Quyết định phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030” (số 2200/QĐ-TTG ngày 22/12/2020).

3- Quy chế xét tặng giải thường công trình Toán học xuất sắc thuộc chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2023  ( QĐ số:4657/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022)

    ( phụ lục kèm QĐ số:4657/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 )

4- Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên đạo tạo hệ chính quy ngành Toán thuộc chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2023 ( QĐ số:1543/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2023)

-----------------------

1- Quyết định phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020” (số 1483/QĐ-TTG ngày 17/08/2010).

2- Bản thuyết minh chi tiết “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020″.

3- Quyết định thành lập Ban Điều hành thực hiện Chương trình (số 2078/QĐ-BGDĐT ngày 20/05/2011).

4- Quyết định về việc thay đổi Trưởng Ban Điều hành (số 554/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012).

5- Quyết định về việc thay đổi Ủy viên Ban Điều hành (số 1571/QĐ- BGDĐT ngày 25/04/2012số 1083/QĐ- BGDĐT ngày 23/03/2013).

6- Quy định về điều kiện và quy trình lựa chọn học sinh, sinh viên được nhận học bổng (QĐ số 2597/QĐ-BGDĐT ngày 18/07/2012).

7- Quy định về việc xét thưởng công trình Toán học (QĐ số 4233/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2012).

8- Quy định về việc tuyển chọn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy Toán đi trao đổi khoa học ở nước ngoài (QĐ số 4234/QĐ- BGDĐT ngày 09/10/2012).