Cấp học bổng

Năm học 2019-2020

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ II năm 2019-2020(QĐ số 38/QĐ-VNCCCT ngày 29/6/2020).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ II năm học  2019-2020 (QĐ số 34/QĐ-VNCCCT ngày 24/6/2020).

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ I năm 2019-2020 (QĐ số 173/QĐ-VNCCCT ngày 27/12/2019).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ I năm học 2019-2020 (QĐ số 172/QĐ-VNCCCT ngày 27/12/2019).