Cấp học bổng

NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ II năm 2018-2019 (QĐ số 42/QĐ-VNCCCT ngày 10/5/2019).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ II năm học  2017-2018 (QĐ số 41/QĐ-VNCCCT ngày 10/5/2019).

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên ngành Toán, học kỳ I năm 2017-2018 (QĐ số 119/QĐ-VNCCCT ngày 29/11/2018).

Quyết định cấp học bổng cho học sinh THPT, học kỳ I năm học 2017-2018 (QĐ số 118/QĐ-VNCCCT ngày 29/11/2018).

Mẫu DS sinh viên đề nghị cấp học bổng: MauBC-DS-HocBong-DH-2018.xls

Mẫu DS học sinh đề nghị cấp học bổng: MauBC-DS-HocBongTHPT-2018.xls