Các mốc thời gian quan trọng

1. Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 30/06/2018

2. Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ tài trợ: Trước 30/06/2018

3. Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: Trước 30/06/2018

4. Thời hạn thông báo chấp nhận báo cáo: Trước 15/07/2018

5. Thời hạn thông báo kết quả tài trợ: Trước 15/07/2018

6. Thời hạn gửi Giấy mời tham dự: Trước 20/07/2018