Danh sách và Mã số đại biểu

Xem chi tiết danh sách và mã số đại biểu đăng ký tham dự Đại hội Toán học Việt Nam 2018 tại: http://bit.do/VMC2018-PL

Danh sách này sẽ được cập nhật vào Thứ 2 hàng tuần.

Lưu ý:

1. Mã số đại biểu sẽ do Ban Tổ chức cấp sau khi đăng kí, và sẽ được thông báo chậm nhất sau 7 ngày trong danh sách trên. Đề nghị quý đại biểu sử dụng mã số này trong các liên lạc về sau (chẳng hạn đăng kí báo cáo, gửi tóm tắt, hay hỏi thông tin, xin tài trợ,...).

Trong trường hợp không tìm thấy mã số đại biểu, vui lòng liên hệ BTC qua email: dhthtq2018@viasm.edu.vn

2. Đại biểu nào đăng ký báo cáo, sau khi gửi tên báo cáo thì trong cột " Đăng ký báo cáo" sẽ xuất hiện chữ "Y" (chậm nhất 1 tuần sau khi gửi tên báo cáo).

3. Sau khi gửi tóm tắt báo cáo và được Ban Chương trình duyệt, ở cột "Chấp nhận báo cáo" sẽ xuất hiện chữ "Y".

Bảng viết tắt các Tiểu ban

1. Đại số-Lý thuyết số-Hình học-Tôpô: AL
2. Giải tích: AN
3. Phương trình vi phân và Hệ động lực: DE
4. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học: DM
5. Tối ưu và Tính toán Khoa học: OP
6. Xác suất-Thống kê: PS
7. Ứng dụng Toán học: MA
8. Giảng dạy và Lịch sử Toán học: ME