Đăng ký báo cáo

Hiện nay đã hết thời hạn đăng ký báo cáo. Trân trọng cảm ơn!

-------------------------------------------------------------------------------

Đại biểu gửi file LaTeX và file PDF của tóm tắt báo cáo; đồng thời đăng ký tiểu ban trình bày báo cáo qua email: dhthtq2018@viasm.edu.vn.

Tên file báo cáo đặt theo format: Mã số đại biểu (nếu đã được cấp)-Họ và tên tác giả-Tên viết tắt của tiểu ban đăng ký báo cáo. (VD: VMC085-DangTuanHiep-AL)

Tóm tắt báo cáo (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) không quá 1 trang khổ giấy A4, cần được soạn thảo trên máy tính với font UNICODE (UTF-8), tốt nhất bằng LaTeX.

Mẫu tóm tắt báo cáo được qui định như sau (ba mục đầu căn giữa dòng):

 • Tên báo cáo
 • Họ tên tác giả
 • Tên và địa chỉ cơ quan nơi làm việc
 • Nội dung báo cáo

Bảng viết tắt các Tiểu ban

 1. Đại số-Lý thuyết số-Hình học-Tôpô: AL
 2. Giải tích: AN
 3. Phương trình vi phân và Hệ động lực: DE
 4. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học: DM
 5. Tối ưu và Tính toán Khoa học: OP
 6. Xác suất-Thống kê: PS
 7. Ứng dụng Toán học: MA
 8. Giảng dạy và Lịch sử Toán học: ME