Bài giảng đại chúng: Các cách ​sắp ​xếp (packings) tốt và xấu

Địa điểm: 702 - The 7th Floor, Ta Quang Buu Library

Báo cáo viên: GS. Thomas Hales

Thời gian: 09:00 - 11:00 Thứ Tư, 13/06/2018

Tóm tắt:

Một số hình có thể xếp (pack​ing​) lên mặt phẳng tốt hơn các hình khác. Ví dụ như các hình vuông giống nhau có thể xếp kín lên mặt phẳng, trong khi đó ngay cả cách xếp tốt nhất sử dụng các hình tròn giống nhau cũng không phủ kín khoảng 10% mặt phẳng.
Bài báo cáo này sẽ thảo luận về vấn đề tìm cách xếp tốt nhất sử dụng các ngũ giác đều trong mặt phẳng và hình lồi cho kết quả tệ nhất với bài toán này.
Nội dung báo cáo phù hợp cho đối tượng đại chúng.

==================================================================

Brief Bio of Thomas C. Hales

https://sites.google.com/site/thalespitt/

Thomas C. Hales is the Mellon Professor of Mathematics at the University of Pittsburgh. He received B.S. and M.S. degrees from Stanford University, a Tripos Part III from Cambridge University,
and a Ph.D. from Princeton University in representation theory under R. P. Langlands. He has held postdoctoral and faculty appointments at MSRI, Harvard University, the University of Chicago,
the Institute for Advanced Study, and the University of Michigan. In 1998, Hales, with the help of his graduate student Samuel Ferguson, proved Kepler’s 1611 conjecture (and part of Hilbert’s 18th problem)
on the most efficient way to stack oranges. In 2014, he and his coworkers gave a formal proof of the Kepler conjecture in the computer proof assistant “HOL Light.”

Hales has received the Chauvenet Prize of the MAA (2003), the Moore Prize (2004), the Robbins Prize of the AMS (2007), the Lester Ford Prize of the MAA (2008), and the Fulkerson Prize of the MPS and AMS (2009).
He is an inaugural Fellow of the AMS (2012).

His current project is "Formal Abstracts in Mathematics" which will transform mathematical statements from journal articles into a form that can be processed and manipulated by formal proof systems.

Thời hạn đăng ký tham dự Bài giảng đại chúng đã hết. Cảm ơn quý vị đại biểu đã quan tâm.