Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ năm 2022 của Chương trình Toán

  1. Nghiên cứu về số học của nhóm đại số và không gian thuần nhất trên trường địa phương, toàn cục và trên các mở rộng của chúng.
  2. Nghiên cứu giả thuyết đại số về các lớp cầu và dãy phổ Adams.
  3. Nghiên cứu một số các mô hình tổ hợp trong Lý thuyết biểu diễn.
  4. Nghiên cứu điểm hữu tỷ và đại số trên đường cong và mặt.
  5. Nghiên cứu tính bị chặn và ổn định của nghiệm đối với hệ phương trình vi phân phụ thuộc thời gian có chậm.
  6. Nghiên cứu điều kiện cực trị, tính ổn định nghiệm và phương pháp số cho bài toán điều khiển biên.
  7. Nghiên cứu các tính chất định tính của các bài toán quy hoạch tuyến tính dạng nón.
  8. Nghiên cứu phương trình không trơn, tính chính quy và hệ động lực quán tính tựa Newton trong bài toán cân bằng và bài toán tối ưu không trơn.

Thông báo tuyển chọn, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp bộ năm 2022 của Chương trình Toán

Quyết định số 5001/QĐ-BGDĐT

Công văn số 349/BGDĐT-KHCNMT

Mẫu 6. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu 7. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ