Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

Ngày 22/12/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 2200/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, đây là sự tiếp nối của Chương trình giai đoạn 2010-2020. Tin vui này được Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, chính thức công bố tại buổi tổng kết Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức vào ngày 23/12/2020 tại Hà Nội.

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Ban điều hành Chương trình (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là các đơn vị trực tiếp triển khai). 

CT2021-1.jpg

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình

Hội thảo tại Vĩnh Yên, Tháng 4/2019 - Phác thảo những ý tưởng đầu tiên về Chương trình giai đoạn 2021-2030

 

Hội thảo đánh giá hiệu quả của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020
và định hướng phát triển giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040
Hòa Lạc, Tháng 12/2019

CT2021-5.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng với Vụ KHCNMT,  lãnh đạo Hội Toán học Việt Nam, Tổ chuyên môn Ban điều hành Chương trình trao đổi, thảo luận trong quá trình xây dựng Chương trình giai đoạn 2021-2030

Chương trình được xây dựng trên quan điểm đảm bảo tính liên tục, phát huy và kế thừa những thành tựu của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020. Theo đó, Chương trình 2021-2030 không chủ trương đưa ra một giải pháp toàn diện, bao trùm lên mọi mặt của việc phát triển Toán học mà chỉ tập trung vào một số mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ giải pháp vừa khả thi, vừa có tính chất nền tảng, tạo nên những thay đổi căn bản. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục là cơ quan chủ trì, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được giao là đơn vị thường trực điều phối thực hiện Chương trình.

Chương trình đặt ra mục tiêu chung là tiếp tục phát triển Toán học Việt Nam bền vững và mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đưa Toán học trở thành một bộ phận hữu cơ trong sự phát triển chung của khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Đến năm 2030, phấn đấu có 05 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong top 500 của thế giới về lĩnh vực toán học, trong đó có ít nhất 02 cơ sở được xếp hạng trong top 400.

2. Phấn đấu tăng gấp đôi số lượng công bố trên các tạp chí trong Danh mục tạp chí có uy tín trên thế giới (tạp chí SCIE) so với giai đoạn 2010 - 2020.

3. Tăng gấp đôi số lượt nhà khoa học nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài) đến làm việc, trao đổi và hợp tác khoa học được hỗ trợ từ Chương trình so với giai đoạn 2010 - 2020.

4. Phấn đấu có ít nhất 05 hướng nghiên cứu chủ đạo về Toán ứng dụng và Toán trong công nghiệp, với đội ngũ có năng lực thực hiện các chương trình, hợp đồng nghiên cứu - phát triển với nhà nước, doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ, phối hợp và tham gia đào tạo khoảng 400 tiến sĩ ngành Toán, Toán ứng dụng và Thống kê, trong đó 50% nghiên cứu sinh có ít nhất 02 công bố trên các tạp chí SCIE.

6. Đào tạo, bồi dưỡng khoảng 80% giảng viên, giáo viên Toán cốt cán của các cơ sở giáo dục đại học, trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

7. Xây dựng Hệ tri thức các khoa học về Toán trong Hệ tri thức Việt số hóa.

Nội dung Quyết định số 2200/QĐ-TTg, ngày 22/12/2020: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-2200-qd-ttg-32816?cbid=33972

Một số tin tức liên quan: 

http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Phe-duyet-Chuong-trinh-trong-diem-quoc-gia-phat-trien-Toan-hoc/202012/29274.vgp

Báo Giáo dục và Thời đại: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/phe-duyet-chuong-trinh-trong-diem-quoc-gia-phat-trien-toan-hoc-2021-2030-awj6rvbGR.html

Báo Khoa học và Phát triển: https://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/phe-duyet-chuong-trinh-trong-diem-quoc-gia-phat-trien-toan-hoc-giai-doan-20212030/20201223014414223p1c882.htm

Báo Thanh niên: https://thanhnien.vn/giao-duc/chuong-trinh-trong-diem-quoc-gia-toan-hoc-2021-2030-thuc-day-cong-bo-quoc-te-chat-luong-1320511.html