Hướng dẫn đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ của Chương trình Toán năm 2023

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ năm 2023 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, chi tiết trong link tài liệu đính kèm theo. 

Hướng dẫn đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ của Chương trình Toán năm 2023

Quyết định số 5001/QĐ-BGDĐT