Infographic 10 năm Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học 2010-2020

Infographics-1.jpg

Infographics-13-new.jpg

Video tổng hợp chặng đường 10 năm Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán