Hướng dẫn đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ của Chương trình Toán năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1842/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2021 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021- 2030 (Chương trình Toán), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán hướng dẫn việc đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 của Chương trình Toán (Công văn số 24/VNCCCT).

- Thời gian nộp đề xuất: trước 17h00 ngày 03/4/2023

- Hồ sơ đề xuất:

  • Đề xuất đề tài lập theo mẫu 1, Phụ lục I, Thông tư số 11/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT về Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (bản scan và file word);
  • Bản thông tin đối với cá nhân đề xuất - mẫu gửi kèm theo) (bản scan).

- Phương thức gửi hồ sơ: Hồ sơ đề xuất gửi qua email: khcn@viasm.edu.vn.

- Thông tin liên hệ: chuyên viên Nguyễn Quang Huy, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, email: nqhuy@viasm.edu.vn, điện thoại: 0943982879.

Tệp đính kèm:

1. Công văn số 24/VNCCCT về hướng dẫn đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp bộ của Chương trình Toán năm 2024.

2. Quyết định số 1459/QĐ-BGDĐT về phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023.

3. Mẫu 1. Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

4. Bản thông tin cá nhân đề xuất.