Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp bộ năm 2023 của Chương trình Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023:

  1. Nghiên cứu đánh giá gradient cho một số lớp phương trình đạo hàm riêng trong các không gian Lebesgue tổng quát.
  2. Giới hạn nghiệm của họ phương trình kiểu p-Laplace và các phương trình suy rộng.
  3. Hệ số Hilbert và hàm Hilbert dưới tác động của các nhiễu của một iđêan.
  4. Nghiên cứu tính nội xạ của mô đun và cấu trúc vành liên quan.
  5. Tính ổn định và ổn định vững của một số lớp hệ chuyển mạch có chậm và ứng dụng.
  6. Một số bài toán ngược cho phương trình parabolic.
  7. Xấp xỉ nghiệm phương trình vi tích phân ngẫu nhiên với nhân kỳ dị.
  8. Xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên hoặc phụ thuộc tham số bằng mạng neuron sâu và các bài toán có số chiều rất lớn liên quan.
  9. Tính chính quy trong giải tích biến phân và ứng dụng.
  10. Nghiên cứu và phát triển thuật toán cho một lớp các bài toán ra quyết định phi tuyến liên quan đến hành vi con người.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp bộ năm 2023 của Chương trình Toán.

Quyết định số 1459/QĐ-BGDĐT.

Công văn số 2333/BGDĐT-KHCNMT.

Mẫu 06. Thuyết minh đề tài.

Mẫu 07. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ.