Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 thực hiện từ năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 thực hiện từ năm 2022.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán nhận được công văn  số 3275/BKHCN-XNT ngày 16/11/2021 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện Chương trình Toán học giai đoạn 2021-2030

Viện xin gửi thông tin để các quý đồng nghiệp và các nhà khoa học quan tâm xem xét, đề xuất nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết:CV-3275.pdf

Mẫu đề xuất nhiệm vụ: Mẫu A1

Lưu ý: Hồ sơ đề xuất bao gồm: Công văn của cơ quan, đơn vị kèm theo đề xuất nhiệm vụ (mẫu a1).