THÔNG BÁO: về việc tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2019

Căn cứ Quyết định số 4762/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05/11/2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019;

Căn cứ Công văn số 5101/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ,

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài ‟Nghiên cứu phát triển và ứng dụng bộ công cụ EPOC đánh giá tiềm năng sáng tạo toán và khoa học của học sinh Việt Nam”:

1. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: (quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT)

- Là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

- Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm gần đây.

- Tại thời điểm tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp không là chủ nhiệm đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đang bị xử lý theo Khoản 1 Điều 38 của quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ bao gồm:

+ Công văn đề nghị của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

+ Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I, Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT).

+ Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ (Mẫu 7 Phụ lục I, Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT).

+ Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài.

+ Dự toán kinh phí chi tiết, trong đó có dự toán kinh phí từ Ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ) và kinh phí từ các nguồn khác. Các hạng mục mua sắm cần có 03 báo giá cạnh tranh.

Dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được thực hiện theo Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng Ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán đề tài sử dụng kinh phí có sử dụng Ngân sách Nhà nước và theo các văn bản quy định về tài chính hiện hành.

- Hồ sơ đăng ký tuyển chọn (08 bộ) phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Hoàng Anh, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội và được tính theo dấu của cơ quan bưu chính nơi gửi (nếu gửi bằng bưu điện). Bản mềm (file điện tử các tài liệu của bộ hồ sơ gốc theo định dạng MS Office) được gửi theo địa chỉ e-mail: khcn@viasm.edu.vn

- Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: Trước 17h00 ngày 30/11/2018 (Chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 6).

Tải file thông báo tại: Tại đây