Hoạt động khác

Hội thảo “Tài liệu, sách toán cho các trường đại học” năm 2013

Thực hiện kế hoạch của “Chương trình trọng điểm Quốc gia về phát triển toán học”, Hội thảo về tài liệu, sách toán cho các trường đại học sẽ được tổ chức tại 2 miền Bắc Nam. Tại phía Bắc vào ngày 13/12/2013; Tại phía Nam vào ngày 23/12/2013.

Hội thảo sẽ là diễn đàn để các giảng viên toán, các nhà toán học thảo luận về thực trạng giáo trình, tài liệu toán học tại các trường đại học, kiến nghị về các giải pháp về biên soạn, dịch, xuất bản tài liệu, sách toán nhằm thúc đẩy phát triển nguồn tài liệu toán học cho các trường đại học, cao đẳng, nâng cao chất lượng dạy và học, khuyến khích sinh viên ham mê học toán.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đóng góp tại Hội thảo, dự kiến sẽ hình thành một kế hoạch cụ thể để triển khai việc biên soạn, biên dịch một số sách, tài liệu toán học; kế hoạch phối hợp với Nhà xuất bản Springer để xuất bản một số sách, tài liệu toán học dùng trong các trường đại học.

Tại miền Bắc

Các tham luận và tổng hợp ý kiến thảo luận tại Hội thảo.

Chương trình của Hội thảo.

Giấy mời dành cho cá nhân.

Giấy mời dành cho tập thể.

Mẫu phiếu đăng ký tham dự – cá nhân (File .doc).

Mẫu phiếu đăng ký tham dự – theo trường (File .doc).

Tại miền Nam

Chương trình của Hội thảo.

Giấy mời dành cho cá nhân.

Giấy mời dành cho tập thể.

Mẫu phiếu đăng ký tham dự – cá nhân (File .doc).

Mẫu phiếu đăng ký tham dự – theo trường (File .doc).