Thưởng công trình

Năm 2013

Quyết định về việc thưởng công trình toán học năm 2013 (số 5953/QĐ-BGDĐT ngày 19/12/2013).

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét thưởng công trình toán học năm 2013 (số 5785/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2013).

Thông báo nhận hồ sơ xét thưởng công trình Toán học năm 2013.

Tải về Mẫu phiếu đăng ký xét thưởng công trình Toán học năm 2013.