Học bổng Chương trình Toán năm học 2023 -2024

Poster_Hocbong_CT_Toan.jpg

Kính gửi:  Các cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01/06/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Viện NCCCT) xin được gửi đến các cơ sở giáo dục đại học hướng dẫn về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng học kỳ I, năm học 2023-2024, như sau:

  1. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trước ngày 30/09/2023.
  2. Phương thức nộp hồ sơ

2.1. Yêu cầu về hồ sơ: Xem Điều 5, Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên đào tạo chính quy ngành Toán thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

2.2. Hệ thống đăng ký xét, cấp học bổng: Cơ sở giáo dục đại học nộp 01 bộ hồ sơ điện tử đề nghị xét, cấp học bổng cho sinh viên qua Hệ thống đăng ký xét, cấp học bổng của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tại địa chỉ: https://portal.viasm.edu.vn/

Để được hướng dẫn đăng nhập hệ thống và nộp hồ sơ, vui lòng xem tại: 

https://docs.google.com/document/d/1pfJ5VFQyFrpmGaXMrtXCPz4BZ2iqcmFO/edit

2.3. Đăng ký tài khoản đơn vị: Viện NCCCT sẽ cấp cho mỗi cơ sở giáo dục đại học một tài khoản đơn vị để đăng nhập hệ thống nộp hồ sơ và quản lý hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng của đơn vị. Các cơ sở giáo dục đại học sử dụng tài khoản đơn vị được cấp để nộp hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng đến Viện NCCCT.

Cơ sở giáo dục đại học gửi thông tin đăng ký tài khoản đơn vị cho Viện NCCCT qua địa chỉ email: hocbong.ctt@viasm.edu.vn trước ngày 05/9/2023, thông tin bao gồm: Họ và tên người đại diện, chức vụ/đơn vị công tác trong cơ sở giáo dục đại học, số căn cước công dân, email, số điện thoại di động.

  1. Thông tin liên hệ
  • Về hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng: Chị Bùi Thị Việt Chính, chuyên viên Viện NCCCT, điện thoại: 02436231544 (trong giờ hành chính).
  • Về các vấn đề kỹ thuật đối với Hệ thống đăng ký xét, cấp học bổng: Sau khi đơn vị gửi thông tin người đại diện phụ trách học bổng, Viện NCCCT sẽ tạo nhóm hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán xin được gửi hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị xét, cấp học bổng học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030, để các cơ sở giáo dục đại học được biết và triển khai. Đây là năm đầu tiên Viện NCCCT thực hiện việc xét, cấp học bổng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, rất mong Quý đơn vị quan tâm và triển khai theo đúng kế hoạch.

Các tài liệu tham khảo: