Báo cáo mời toàn thể

 

1. Đinh Tiến Cường, Đại học Quốc gia Singapore

Dynamics of complex Hénon maps

Tóm tắt báo cáo 

Tóm tắt tiểu sử

   
2. Đinh Dũng, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sparsity in uncertainty quantification for PDEs with Gaussian random field inputs

Tóm tắt báo cáo

Tóm tắt tiểu sử

   
3. Nguyễn Văn Hoàng, Trường Đại học FPT

Stability estimates for the sharp Sobolev type inequalities

Tóm tắt báo cáo

Tóm tắt tiểu sử

   
4. Đoàn Thái Sơn, Viện Toán học - Viện HLKH&CN Việt Nam
doanthaison.jpg

Random Dynamical Systems

Tóm tắt báo cáo

Tóm tắt tiểu sử

   
5. Phạm Tiến Sơn, Trường Đại học Đà Lạt

Polynomial optimization from the viewpoint of Singularity Theory

Tóm tắt báo cáo

Tóm tắt tiểu sử

   
6. Nguyễn Duy Tân, Đại học Bách khoa Hà Nội

On the Massey Vanishing Conjecture in Galois cohomology of fields

Tóm tắt báo cáo

Tóm tắt tiểu sử

   
7. Vũ Hà Văn, Đại học Yale, Mỹ

Random matrices and Data Recovery

Tóm tắt báo cáo

Tóm tắt tiểu sử