Danh sách và mã số đại biểu

Xem chi tiết danh sách và mã số đại biểu tại đây
Danh sách này sẽ được cập nhật vào Thứ 2 hàng tuần.

Lưu ý:

  1. Mã số đại biểu sẽ được cấp trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đăng ký. Đề nghị Quý đại biểu sử dụng mã số này trong các liên lạc về sau của Hội nghị. Trong trường hợp không tìm thấy mã số đại biểu, vui lòng liên hệ với BTC. 
  2. Sau khi Ban Chương trình xét duyệt và chấp nhận báo cáo đăng ký, ở cột "Chấp nhận báo cáo" sẽ xuất hiện chữ "Y" (thời hạn chấp nhận báo cáo: 01/7/2023).
  3. Giấy mời tham dự sẽ được gửi tới Quý đại biểu qua email trước ngày 01/7/2023. Đại biểu đã được gửi Giấy mời tham dự, ở cột “Giấy mời” sẽ xuất hiện chữ “Y”.

Bảng viết tắt tên phiên toàn thể và các tiểu ban:

Phiên/Tiểu ban

Tên viết tắt

Phiên toàn thể/Plenary Lecture

PL

Đại số - Lý thuyết số/Algebra - Number Theory

TB1

Hình học - Tôpô/Geometry - Topology

TB2

Giải tích/Analysis

TB3

Phương trình vi phân và Hệ động lực/Differential equations and Dynamical systems

TB4

Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học/Discrete mathematics and Mathematical foundations of Computer Science

TB5

Tối ưu và Lý thuyết điều khiển/Optimization and Control Theory

TB6

Xác suất - Thống kê – Khoa học Dữ liệu/Statistics - Probability - Data Science

TB7

Giải tích số và Ứng dụng Toán học/Numerical Analysis and Applications of Mathematics

TB8

Giảng dạy và Lịch sử Toán học/Mathematical Education and History of Mathematics

TB9

Phương trình Đạo hàm riêng/Partial Differential Equations

TB10