Các mốc thời gian quan trọng

- Đăng ký tham dự: 15/06/2023

- Đăng ký và nộp hồ sơ tài trợ: 15/06/2023

- Gửi tóm tắt báo cáo: 15/06/2023

- Chấp nhận báo cáo: 01/07/2023

- Thông báo kết quả tài trợ: 01/07/2023