Seminar: Topological Data Analysis and Deep Learning in 3D Printing

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 15/03/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 29/03/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 31/03/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 04/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 07/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 13/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 19/04/2023, 09:00 đến 11:00 ngày 23/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 08/05/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 11/05/2023,

Địa điểm: C101, VIASM

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Link Zoom tham dự trực tuyến:

https://zoom.us/j/98223006186?pwd=aWRodDhTVzZnVzhoWnNnOElhZ1dqZz09

ID cuộc họp: 982 2300 6186

Mật mã: 2023