Buổi 2

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00, Thứ 4, ngày 29/03/2023

Nội dung: Topological Graph Neural Networks

Báo cáo viên: TS. Phạm Thế Anh Phú, Trường Đai học HUTECH