Buổi 1

Thời gian: 14:00 đến 17:00, Thứ 3, ngày 14/03/2023

Nội dung:

14:00-14:45 Topological Data Analysis (TDA) in 3D Printing
Báo cáo viên: Bùi Quang Thịnh, Trường Đại học Tiền Giang

---------------------
15:00-15:45 Deep Learning (DL) in 3D Printing
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Phương, Trường Đai học HUTECH

---------------------
16:00-17:00 Some directions for combining TDA and DL in 3D printing optimization
Thảo luận: PGS. Võ Đình Bày và GS. Nguyễn Xuân Hùng