Phổ biến kiến thức

Bài giảng đại chúng “On Some Old and New Advances in Number Theory”
Báo cáo viên: Stephen Gelbart (Weizmann Institute of Science) Thời gian: 14:30 - 16:00 Thứ Ba, 09/09/2014 và 14:30 - 16:00 Thứ Năm, 04/09/2014 Địa điểm: Hội trường C2 - 714 - Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Toán học là cần thiết cho hầu hết chúng ta”
Báo cáo viên: GS. Endre Szemeredi (ĐH Rutgers, Mỹ; Giải thưởng Abel năm 2012) Địa điểm: Hội trường 702 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “IMAGINARY — Through the Eyes of Mathematics: Between Research, Application and Communication”
Báo cáo viên: GS. Gert-Martin Greuel (Đại học Kaiserslautern, Đức) Địa điểm: Hội trường 702 Chi tiết
Bài giảng đại chúng phối hợp JVN-VIASM: Trào lưu các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOC)
Báo cáo viên: GS. Dương Nguyên Vũ (JVN), TS. Giáp Văn Dương (Giapschool), ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn (VIASM) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Why is it good to study at the Ecole Polytechnique de Palaiseau?”
Báo cáo viên: GS. Trương Nguyên Trân (Trường Bách khoa Palaiseau, Pháp) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “Tranh ảnh và các câu chuyện từ Toán học”
Báo cáo viên: GS. G. M. Ziegler (Đại học Freie, Berlin) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết