Phổ biến kiến thức

Bài giảng đại chúng “Toán học là cần thiết cho hầu hết chúng ta”
Báo cáo viên: GS. Endre Szemeredi (ĐH Rutgers, Mỹ; Giải thưởng Abel năm 2012) Địa điểm: Hội trường 702 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “IMAGINARY — Through the Eyes of Mathematics: Between Research, Application and Communication”
Báo cáo viên: GS. Gert-Martin Greuel (Đại học Kaiserslautern, Đức) Địa điểm: Hội trường 702 Chi tiết
Bài giảng đại chúng phối hợp JVN-VIASM: Trào lưu các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOC)
Báo cáo viên: GS. Dương Nguyên Vũ (JVN), TS. Giáp Văn Dương (Giapschool), ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn (VIASM) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Why is it good to study at the Ecole Polytechnique de Palaiseau?”
Báo cáo viên: GS. Trương Nguyên Trân (Trường Bách khoa Palaiseau, Pháp) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “Tranh ảnh và các câu chuyện từ Toán học”
Báo cáo viên: GS. G. M. Ziegler (Đại học Freie, Berlin) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “Liệu Toán học có thể mang đến những mô hình có lợi cho xã hội?”
Báo cáo viên: GS. N. Koblitz (Đại học Washington) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết