Hoạt động trong tuần
25 tháng 10 2021 - 31 tháng 10 2021
27/10 14:00 - 16:00 Giới thiệu mô hình hồi quy cộng tính tổng quát (A generalized additive model - GAM)

Online

15:00 - 16:30 Liouville type theorems for fractional parabolic equations/systems

C102, VIASM

28/10 14:30 - 16:00 On Criticality of Lagrange Multipliers for Optimization Problems

C101, VIASM

30/10 08:00 - 17:00 Hội nghị khoa học “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THỜI SỰ TRONG TOÁN HỌC VÀ ỨNG DỤNG”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán & Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

31/10 08:00 - 17:00 Hội nghị khoa học “MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THỜI SỰ TRONG TOÁN HỌC VÀ ỨNG DỤNG”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán & Trường Đại học Khoa học Tự nhiên