Hoạt động trong tuần
28 tháng 11 2022 - 4 tháng 12 2022
28/11 09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

29/11 08:00 - 17:00 Conference on Blockchain Computing

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

30/11 08:00 - 17:00 Conference on Blockchain Computing

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

02/12 08:00 - 17:00 Conference on Blockchain Computing

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

08:30 - 16:30 KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

09:30 - 11:30 MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

14:00 - 16:00 Hyperposets from planar orientations

Online

03/12 08:00 - 17:00 Conference on Blockchain Computing

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

08:30 - 16:30 KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

04/12 07:30 - 12:00 NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

08:00 - 17:00 Conference on Blockchain Computing

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

08:30 - 16:30 KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng