Hoạt động trong tuần
19 tháng 4 2021 - 25 tháng 4 2021
20/04 14:00 - 15:30 Basic homotopical algebra (part 1 + 2)

C101, VIASM

22/04 14:00 - 15:30 VIASM Basic Notions Seminar

C101, VIASM