Hoạt động khoa học

Constacyclic codes over finite fields and finite chain rings and their applications (Part 2)

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 08/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Trong Bac, Dinh Quang Hai

Quantum Approach I

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 06/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Do Ngoc Diep

Constacyclic codes over finite fields and finite chain rings and their applications

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Trong Bac, Dinh Quang Hai

Floer cohomology of monodromy

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 02/06/2022

Địa điểm: B403, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Quang Tuệ (Phenikaa)

Characterizations of finite Frobenius rings and some applications in the theory of linear codes over finite rings.

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 01/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Le Van Thuyet

Building the hierarchy of graph classes

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 31/05/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Sang-il Oum (IBS Discrete Mathematics Group & KAIST)

Cyclic DNA Codes Over Finite Rings

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 30/05/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

An Overview of Locally Repairable Codes over Finite Fields

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/05/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

Lorentzian property of Schur polynomials

Thời gian: 08:30 đến 11:30 ngày 23/05/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 26/05/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt

Introduction to DNA Constrained Codes

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 25/05/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh