Hoạt động khoa học

Newton polytope of symmetric polynomials

Thời gian: 09:00 đến 11:30 ngày 17/05/2022, 08:30 đến 10:30 ngày 19/05/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt

Seminar Thống kê Ứng dụng T5.2022

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/05/2022

Địa điểm: Online.

Decoupling inequalities for quadratic forms

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/05/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Changkeun Oh (University of Wisconsin-Madison)

Enumerative geometry via localization formula in equivariant cohomology.

Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00 Ngày 10/05/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt

Existence of Pareto solutions for polynomial vector optimization

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 10/05/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Tiến Sơn - ĐH Đà Lạt

A proof of the Kahn-Kalai conjecture

Thời gian: Từ 08:00 đến 10:00 Ngày 04/05/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Huy Tuan Pham (Stanford University)

Seminar Thống kê Ứng dụng T4.2022

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 13/04/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 27/04/2022,

Địa điểm: C101, VIASM và Online.

Upper bounds on two Hilbert coefficients (joint work with Juan Elias, Le Tuan Hoa)

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 26/04/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Le Xuan Dung (Hong Duc University)

Exponential decay of intersection volume and applications

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 22/04/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Tuan Tran (Institute for Basic Science, Korea)

Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles

Thời gian: Từ 16:30 đến 18:00 Ngày 21/04/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Quý Thường