Hoạt động khoa học

Integral closures of edge ideals

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/03/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Nam Trung

A review on GL(1) L-functions

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 17/03/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 24/03/2022,

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Ngô Trung Hiếu

Triangles and triangle averaging operators

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 24/03/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Eyvindur Ari Palsson (Virginia Tech, USA)

Schur's Theorem for randomly perturbed sets

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/03/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Shagnik Das (National Taiwan University, Taiwan)

Relative trace formula and distinguished representations

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 17/02/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 10/03/2022,

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Đỗ Việt Cường - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Point configurations from a universal standpoint

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 24/02/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Alex Iosevich (University of Rochester New York, USA)

Ramification of geometric p-adic representations in positive characteristic

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 22/02/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Joe Kramer-Miller, Lehigh University

Iwasawa Theory for p-torsion Class Group Schemes in Characteristic p

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 15/02/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Jeremy Booher, University of Canterbury

Kan’s extension

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 26/01/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

On the maximum rank of Hermitian pencils and applications

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 26/01/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Thanh Hiếu - ĐH Quy Nhơn