Hoạt động trong tuần
6 tháng 11 2023 - 12 tháng 11 2023
06/11 09:30 - 11:00 The Quillen map for the alternating groups

C101, VIASM

15:00 - 16:00 On the cohomology of the general linear groups over prime fields

C101, VIASM

07/11 14:00 - 15:30 Public-Key Encryption with Quantum Keys

C101, VIASM

14:30 - 16:30 Introduction to complex dynamics: from ”critical” point of view

B102, VIASM

11/11 08:00 - 11:30 KHÓA HỌC “TOÁN HỌC - MÔ HÌNH HOÁ THẾ GIỚI THỰC”

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information