Hoạt động trong tuần
23 tháng 5 2022 - 29 tháng 5 2022
23/05 08:30 - 11:30 Lorentzian property of Schur polynomials

C101, VIASM

14:00 - 16:00 Introduction to Algebraic Coding Theory: alphabets, constacyclic codes, applications, and generalizations

C101, VIASM

24/05 14:00 - 15:30 Some classical results about integral closures

C102, VIASM

25/05 09:00 - 11:00 High-dimensional approximation and applications

C101, VIASM

14:00 - 15:30 Introduction to DNA Constrained Codes

C102, VIASM

26/05 09:00 - 11:00 Lorentzian property of Schur polynomials

C101, VIASM

14:00 - 17:00 Mini-course: An Introduction to Schemes

C101, VIASM

27/05 08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Online và Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên

28/05 08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Online và Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên

29/05 08:00 - 17:00 KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Online và Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên