Hoạt động trong tuần
10 tháng 6 2019 - 16 tháng 6 2019
10/06 08:00 - 17:00 Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

Quy Nhon, VietNam

11/06 08:00 - 17:00 Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

Quy Nhon, VietNam

12/06 08:00 - 17:00 Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

Quy Nhon, VietNam

13/06 08:00 - 17:00 Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

Quy Nhon, VietNam

15:00 - 16:30 Neural POS Taggers for Vietnamese Social Media Text

B4-705, VIASM