Hoạt động trong tuần
10 tháng 10 2022 - 16 tháng 10 2022
14/10 14:00 - 16:00 A Solution to Ringel’s Circle Problem (1959)

Online

15/10 08:00 - 17:00 Hội thảo giảng dạy Thống kê - xác suất trong chương trình giáo dục phổ thông

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

16/10 08:00 - 17:00 Hội thảo giảng dạy Thống kê - xác suất trong chương trình giáo dục phổ thông

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information