Hoạt động trong tuần
17 tháng 6 2024 - 23 tháng 6 2024
18/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

14:00 - 15:00 Seminar: Exploring antibiotic resistance with Next-Generation Sequencing: A graph-based algorithm and machine learning approach

Địa điểm

19/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Mini-Course “Optimization Theory and Applications”

Địa điểm

14:00 - 16:00 Reading Seminar on Coxeter Groups

Địa điểm

20/06 08:00 - 17:00 Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

08:00 - 17:00 Mini-Course “Optimization Theory and Applications”

Địa điểm

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information