Hoạt động trong tuần
23 tháng 9 2019 - 29 tháng 9 2019
23/09 08:00 - 17:00 Mini-course “Schubert calculus”

VIASM

24/09 08:00 - 17:00 Mini-course “Schubert calculus”

VIASM