Hoạt động trong tuần
28 tháng 10 2019 - 3 tháng 11 2019
30/10 14:30 - 16:00 Seminar Topo Đại Số

C2-714, VIASM

03/11 08:00 - 17:00 NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ 2019 (MATH OPEN DAY 2019 - MOD 2019) “MATHEMATICS IS EVERYWHERE”

Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội